Ustawa o prawach konsumentów

Ustawa o prawach konsumentów dokonała zupełnego „przemeblowania” porządku prawnego dotyczącego umów sprzedaży, w tym zwłaszcza konsumenckiej, sprzedaży na odległość (a zatem także z wykorzystaniem sklepu internetowego), rękojmi i gwarancji.

Uchylone zostały kluczowe dla e-sklepów ustawy:

– z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

–  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,

całość regulacji została skomasowana w Kodeksie cywilnym. 

Rozszerzone zostały obowiązki informacyjne sprzedawcy względem konsumenta. Środkiem przekazywania wymaganych informacji będzie, zaczerpnięty z ustawy o kredycie konsumenckim  tzw. trwały nośnik.

Modyfikacje dotknęły także tematykę odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa). Wydłużony został termin złożenia takiego oświadczenia przez konsumenta – co do zasady do 14 dni, a także doprecyzowane zostanły zasady rozliczeń pomiędzy stronami kosztów dostawy/ przesyłek na wypadek odstąpienia, które w dotychczasowym stanie prawnym pozostawiały znaczne pole do (nad)interpretacji.  Absolutną nowością jest przepis art. 34 ust. 4 nowej ustawy, z zgodnie z którym Konsument co do zasady ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Precedensowo uregulowano konsumenckie odstąpienie od umowy sprzedaży treści cyfrowych (np. e-book)  i rozliczenia z tym związane.

Zmieniły się terminy i przesłanki dochodzenia przez kupującego uprawnień z tytułu wady fizycznej rzeczy, przy czym dawna, zakorzeniona w Kodeksie cywilnym definicja wady fizycznej ustąpiła nowej, skonstruowanej w oparciu o pojęcie niezgodności z umową, kojarzące się dotychczas ściśle ze sprzedażą konsumencką.

Powyżej wymienione to tylko część zmian. System sprzedaży zaimplementowany w sklepie internetowym musi otrzymać nowe funkcjonalności, a regulaminy sklepu internetowego – w dużej części nowe brzmienie.