Czym jest ugoda administracyjna?

Czasami okazuje się, że najlepszym wyjściem z trudnych sytuacji jest unikanie dalszych sprzeczek, starając się przy tym dojść do konsensusu. Takie rozwiązanie możliwe jest wbrew pozorom nie tylko w sprawach cywilnych, ale także w trakcie postępowania administracyjnego.

Ugoda administracyjna opisana jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Jego 114 artykuł mówi, że w sprawach toczonych przed organem administracji publicznej strony mogą zawrzeć umowę w sytuacji, gdy będzie miało to na celu uproszczenie lub przyśpieszenie postępowania. Inną przesłanką, która przemawia za ugodą jest specyficzny charakter sprawy. Oprócz tego, jak łatwo się domyślić, ugoda nie może być zawarta wbrew obowiązującym przepisom prawnym. Nie powinniśmy także zapominać o tym, że ugodę możemy zastosować jedynie w ramach postępowania dotyczącego danej sprawy. Związane jest to z zorganizowanym i ciągłym charakterem czynności procesowych i materialnych w postępowaniu administracyjnym.

Ugoda zawierana jest w formie pisemnej. Dokument ten musi spełniać pewne wymogi – muszą znajdować się na nim informacje dotyczące organu, przed którym ją zawarto, datę sporządzenia, podpisy zarówno stron, jak i pracownika organu administracji publicznej. Naturalnie, wymagane jest również jasne oznaczenie zarówno przedmiotu, jak i treści ugody.

W jakiej sytuacji organ administracyjny może odmówić nam zatwierdzenia umowy? Przede wszystkim taką przesłanką jest sytuacja, w której ugoda jest niezgodna z prawem lub narusza interes społeczny, bądź interes którejś ze stron. Oprócz tego, ugoda musi uwzględniać stanowisko organu administracji publicznej.

Zatwierdzenie bądź jego odmowa następuje w drodze postanowienia – jeśli nie zgadzamy się z nim,  to mamy możliwość złożenia zażalenia. Ugoda wchodzi w życie w dniu, w którym postanowienie na temat jej zatwierdzenia stało się ostateczne. Jeśli chodzi o skutki takiego dokumentu, to zatwierdzenie ugody funkcjonuje w taki sam sposób, jak klasyczna decyzja wydana w trakcie postępowania administracyjnego